Matematik i skogen

InsekteInr, spindlar och andra djur - mellan

Insekter, spindlar och andra djur – utomhusövning 

Material:        

Kottar ca 10 st och tändstickor ca 40 st

 

Tidsåtgång:     

1 lektion i skogen, gärna med uppföljning i klassrummet (se lektion 2 nedan).

 

Tips och information: 

Eleverna får gå och hämta kottarna som de behöver för uppgiften, låt eleverna arbeta i par. De får nu använda några av kottarna och tändstickorna för att bygga djur som har antingen två eller fyra ben. När de har byggt sina djur så talar de om för de andra grupperna hur många djur de har totalt och hur många ben alla deras djur har tillsammans. De andra grupperna ska sedan lista ut hur många djur som har fyra ben och hur många djur som har två ben.

När alla grupper har redovisat sitt antal och de andra grupperna har löst uppgiften kan övningen utvidgas genom att eleverna får använda fler antal kottar och ben. Ett annat sätt är också att låta eleverna bygga djur som har antingen fyra eller sex ben.

 

Vad tränas:   

Uppgiften tränar problemlösning, delbarhet och taluppfattning. I början kommer eleverna att arbeta mycket utifrån strategin gissa och prova men vartefter de fortsätter med övningen kommer de att skaffa sig bra metoder för att förbättra sina gissningar. Lyft fram dessa förbättrade metoder och diskutera hur de tänker när de ska börja lösa ett problem.

Då eleverna blivit duktiga på att lösa denna typ av problem använder de sig ofta av ett tänkande som i mångt och mycket påminner om det som används vid algebraiska lösningar, kanske framför allt vid användningen av ekvationssystem.

                      

Insekter, spindlar och andra djur – utomhusövning 

Lektion 2:      

Ta med ”djuren”, kottar och tändstickor in i klassrummet. Nu kan ni verkligen börja undersöka hur sambandet mellan antal djur och antal ben hänger ihop. Börja gärna med samma övning som ute i skogen. För att fördjupa uppgiften kan du låta eleverna använda djur som har fyra, sex eller åtta ben. Frågor som du kan ge eleverna är:

  • Kan du ha 8 djur och 50 ben?
  • Går det att ha ett antal djur och ett antal ben på flera sätt? Hur i så fall?
  • Om du ser 30 ben på sex djur, vilka djur tror du att det är då och hur många av varje djur är det?
  • Kan du hitta ett antal ben och ett antal djur som inte går att ha (om alla djur ska ha full uppsättning av ben)?

Låt eleverna hitta på egna uppgifter åt varandra. Om många elever tycker att det är svårt föreslår vi att ni börjar med två olika sorters djur med olika antal ben.